Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Sonja’s Geboorte Boetiek voor Particulieren, gevestigd te Vrouwenparochie. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder inschrijvingsnummer 01131535


Toepassing:

Op al onze leveringen zijn de volgende verkoop- ,levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Door te bestellen geeft u aan met de Algemene Voorwaarden akkoord te gaan. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Sonja’s Geboorte Boetiek heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te veranderen.Aanbiedingen en afwijkingen:

Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van artikelen en zijn vrijblijvend. Prijzen en aanbiedingen voor geplaatste bestellingen blijven 5 dagen geldig. Bij wijziging in prijzen van overheidswege is Sonja’s Geboorte Boetiek gerechtigd deze wijzigingen door te voeren.


Afbeeldingen:

Sonja’s Geboorte Boetiek heeft de grootste zorg besteed aan de afbeeldingen op de website. Toch kan het voorkomen dat de geleverde artikelen qua kleur wat afwijken van de op de website getoonde foto’s. Sonja’s Geboorte Boetiek is niet aansprakelijk voor de verschillen tussen de foto’s en de werkelijkheid.


Annulering:

Indien op het moment van annuleren de bestelling inmiddels is aangeboden aan TNT Post, kan de bestelling niet meer worden geannuleerd. Alleen bestellingen van Sonja’s Geboorte Boetiek kunnen wel geretourneerd worden, maar alleen volgens de voorwaarden die vermeld zijn bij `Garantiebepalingen en Retourzendingen`.


Prijzen en betaalwijze:

Alle prijzen bij Sonja’s Geboorte Boetiek zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestigingsmail met hierin de specificatie van uw bestelling en de totaalprijs. Particulieren en bedrijven dienen vooraf te betalen. U kunt de totaalprijs overmaken per iDEAL (uw betaling is dan direct bij ons binnen, waardoor een bestelling sneller afgehandeld kan worden) of door storting op rekeningnummer 14.34.52.398 van de Rabobank t.n.v. Sonja’s Geboorte Boetiek. Bij het afhalen van de artikelen kan ook contant afgerekend worden. Hiervoor dient telefonisch een afspraak gemaakt te worden met Sonja’s Geboorte Boetiek. Wij accepteren geen pin, chip of creditcard. U hoeft uiteraard geen verzendkosten te betalen.

Indien u zich niet in het land van verzending bevindt, bent u aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting en/of verschuldigde invoerrechten.


Aflevering en levertijd:

Sonja’s Geboorte Boetiek is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Artikelen worden, indien voorradig en na een geaccepteerde betaling, binnen 2 werkdagen, ter verzending aangeboden aan TNT Post. Voor de verzending per pakket rekent Sonja’s geboorte Boetiek de tarieven van TNT Post. Verzending naar buitenlandse afleveradressen brengen langere levertijden en afwijkende tarieven met zich mee, conform voorwaarden en opgave van TNT Post. Verzending van artikelen naar het buitenland geschieden altijd op risico van de besteller. De verzending vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren artikelen is ontvangen door Sonja’s Geboorte Boetiek. Sonja’s Geboorte Boetiek is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Sonja’s Geboorte Boetiek niet berekend. De uiterste leverdatum is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Na overschrijding van deze periode heeft u de mogelijkheid de bestelling te annuleren, waarna wij uw betaling zullen terugstorten .

Tijdens vakantiesluiting worden er geen leveringen gedaan via Sonja’s Geboorte Boetiek. Een vakantiesluiting wordt aangegeven op de voorpagina van de website.


Overmacht:

Sonja’s Geboorte Boetiek heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van u op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan u mee te delen en zulks zonder dat Sonja’s Geboorte Boetiek gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sonja’s Geboorte Boetiek kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Garantiebepaling:

Op alle geleverde artikelen is de standaard garantietermijn van toepassing welke de betreffende fabrikant hanteert. Sonja’s Geboorte Boetiek zal te allen tijde de garantiebepaling voorleggen aan de betreffende fabrikant. Sonja’s geboorte Boetiek garandeert dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties -zie ook `Aanbiedingen, Afwijkingen en Annulering`-.


Retourzendingen ofwel de afkoelingsperiode:

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als geregeld in de wet `kopen op afstand`. (De consument heeft op grond van deze wet een bedenktijd van 7 werkdagen om de op afstand gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden). U dient uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk via fax of email melding te doen bij Sonja’s Geboorte Boetiek. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd. Alle retourbetalingen vinden plaats binnen 20 dagen en na ontvangst van het artikel door Sonja’s Geboorte Boetiek. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar oordeel van Sonja’s Geboorte Boetiek schade heeft opgelopen die te wijten is aan een verkeerde behandeling of nalatigheid van u, zal Sonja’s Geboorte Boetiek u hiervan in kennis stellen waarna Sonja’s Geboorte Boetiek het artikel voor rekening van u zal terugzenden. Artikelen kunnen alleen geretourneerd worden indien zij nog in de originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd zijn. Sonja’s Geboorte Boetiek is gerechtigd dit te beoordelen en bij afwijking de retourzending c.q. garantiebepaling te weigeren. Maatwerk, en/of andere speciaal voor u vervaardigde artikelen, alsmede aanbiedingsproducten kunnen niet geretourneerd worden. De door ons en u gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd. Verzendkosten van u worden alleen gecrediteerd als wij degene zijn die een fout hebben gemaakt in uw product.


Schadevergoeding en aansprakelijkheid:

Sonja’s Geboorte Boetiek kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Sonja’s Geboorte Boetiek komen zijn: transportproblemen, niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in electronische systemen, schuld van Sonja’s geboorte Boetiek, behoudens opzet of grove schuld. Sonja’s Geboorte Boetiek is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade, dit met maximum van de prijs van het artikel. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Sonja’s Geboorte Boetiek ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. Voor alle indirecte schade, waaronder inbegrepen oponthoud in de normale gang van zaken van de besteller of de ontvanger, op iedere wijze verband houdend met of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Sonja’s Geboorte Boetiek, is deze nooit aansprakelijk te stellen. Sonja’s Geboorte Boetiek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Schadevergoedingen gaan nooit het aankoopbedrag van het betreffende artikel ten boven. Verzending van artikelen naar het buitenland geschieden altijd op risico van de besteller.

Waarschuwing: De artikelen in de luiertaarten etc. zitten in verband met vervoer vast met kleine kop speldjes, let op dat voor gebruik alle speldjes verwijderd zijn . Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk .


Privacy:

Alle gegevens die door Sonja’s Geboorte Boetiek worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Sonja’s Geboorte Boetiek geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.


Ons adres:

Ons adres is geen bezoekadres. Wij willen graag het vertrouwen bieden van een eerlijke en open organisatie, vandaar dat wij u ons vestigingsadres openbaar maken. U kunt echter alleen langskomen om de artikelen op te halen volgens afspraak. Wij vertrouwen erop dat u ons getoonde vertrouwen respecteert.


Verhuurvoorwaarden

Huurperiode

Het zowel mondeling als schriftelijk aan Sonja’s Geboorte Boetiek opdracht geven tot levering van een dienst of product betekent automatisch acceptatie van Sonja’s Geboorte Boetiek algemene voorwaarden.


- De huurperiode bedraagt minimaal 14 dagen, indien het product eerder geretourneerd wordt zal er geen restitutie plaatsvinden.

- Bij het afhalen van het product dient u een geldig legitimatiebewijs mee te brengen en de overeenkomst te ondertekenen. De borg en de kosten voor de huurperiode dienen contant te worden voldaan.

- Sonja’s Geboorte Boetiek zal altijd proberen binnen 36 uur na het bespreken van het geboortebord of 3D-ooievaar het gehuurde product bij het plaatsingsadres te bezorgen, tenzij in overleg anders overeengekomen. Bij levering van het geboortebord of 3D-ooievaar ontvangt de huurder een kopie van de algemene voorwaarden die ondertekend dient te worden.

- Sonja’s Geboorte Boetiek vraagt borg bij levering van het geboortebord of 3D-ooievaar. Deze dient contant bij de levering van het gehuurde product voldaan te worden.

- De huurder is zelf aansprakelijk voor het gehuurde product gedurende de huurperiode, en zal alleen het bijgeleverde bevestigingsmateriaal gebruiken. U dient het gehuurde product tijdens deze periode te beschermen tegen storm en vandalisme (wij adviseren u om het product ’s nachts binnen te halen).

- Sonja’s Geboorte Boetiek is NIET verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat door het geboortebord of 3D-ooievaar.

- De producten zijn en blijven eigendom van Sonja’s Geboorte Boetiek en is niet toegestaan om deze te verhuren of uit te lenen aan derden.

- Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op onze producten aan te brengen, dan wel zonder toestemming van verhuurder te dupliceren.

- De gehuurde producten dienen in dezelfde staat geretourneerd te worden. Het is daarom niet toegestaan om de producten te beplakken, te beschrijven, gaten te boren etc.

- Op het geboortebord of 3D-ooievaar voorwerpen aan te brengen zoals spijkers, punaises, kleurafgevend materiaal, etc.

- Op enig andere wijze handelingen te verrichten welke schade kan veroorzaken aan het geboortebord of 3D-ooievaar.

- Sonja’s Geboorte Boetiek onderhoud zelf de geleverde producten. De huurder wordt daarom verzocht geen herstel- en/of schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren.

- Bij het te laat retourneren van het geboortebord of 3D-ooievaar wordt per dag

€ 2,50 extra per product in rekening gebracht.


Reserveren

Aangezien wij van onze `Geboorteborden` slechts enkele hebben wordt reserveren aanbevolen maar is niet verplicht (het is mogelijk om het product op uw naam van te voren te reserveren, dan bent u er in ieder geval zeker van dat het product voor u klaar staat) Dit kan minimaal 2 weken voor de uitgerekende datum. Uiteraard word er rekening mee gehouden als u overtijd bent met de bevalling, wij nemen dan contact met u op. Mocht een bord verhuurd of gereserveerd zijn houdt dit niet in dat u dit bord niet meer kunt reserveren of huren. We hebben er een paar op voorraad. U krijgt van ons bericht als het bord voor die periode niet leverbaar is


Bezorgkosten


Binnen de gemeente het Bildt en Leeuwarderdeel worden de borden gratis bezorgd, buiten deze gemeenten geldt een bezorgtarief van € 0,50 per kilometer (heen- en terugreis worden berekend).

De mogelijkheid om het geboortebord met een paal in de grond te plaatsen moet aanwezig zijn; dit mag geen openbaar terrein zijn.

Schade en/of diefstal

Wij hopen natuurlijk dat onze producten niets zal overkomen tijdens de huurperiode, maar mocht er toch onverhoopt iets plaatsvinden gelden de onderstaande voorwaarden.

- Indien het gehuurde product ontvreemd wordt, zijn wij genoodzaakt de volledige borg in te houden.

- Indien het product beschadigd terugkomt , dan zal de kosten van de herstelwerkzaamheden worden verhaald op de huurder, de kosten zullen nooit meer zijn dan de betaalde borg.

- Ingeval van (onherstelbare) schade/vermissing van het geboortebord of 3D-ooievaar kan Sonja’s Geboorte Boetiek niet verplicht worden om een vervangend geboortebord te plaatsen, het verschuldigde huurbedrag vermeerderd met de borg ontvangt u niet retour!


Genoemde bedragen zijn inclusief 21% B.T.W.

Prijs en assortimentwijzigingen voorbehouden.


Toepasselijk recht/bevoegde rechter:

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Vragen, klachten en opmerkingen:

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden vragen, klachten, of opmerkingen hebben of over de door u gekochte artikelen, neem dan gerust contact met ons op via info@sonjasgeboorteboetiek.nl .


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Sonja’s Geboorte Boetiek.

SGB 2018   SGB

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.